Visos pastatų priežiūros paslaugos

Dažnai užduodami klausimai

Norite užduoti ar neradote atsakymo į savo klausimą? – Prašome susisiekite su mumis.

1. Kur kreiptis įvykus avarijai bute?
Įvykus vandentiekio, kanalizacijos ar šilumos tinklų avarijai VISĄ PARĄ skambinkite į UAB „ADMI“ avarinę/dispečerinę tarnybą tel. (8-5) 200 1122.
2. Kaip atsiskaityti už kitas paslaugas?
Atsiskaityti už UAB „ADMI“ suteiktas paslaugas iki šiol buvusiu būdu t.y. mokėjimus įrašydami į atsiskaitymo knygelės 8-ą eilutę galite visuose bankuose bei AB „Lietuvos spauda“ spaudos kioskuose, „Lietuvos Paštas“ skyriuose, išskyrus AB „Swedbank“. Mokėdami AB „Swedbank“ privalote pateikti mokamąjį pranešimą ir nurodyti įmokos kodą 220300 (tokiu atveju atsiskaitymo knygelės 8-oje eilutėje nereikia nieko įrašyti).

Pastaba: informacija skirta ne bendrijų nariams.
3. Kur gauti naują atsiskaitymo knygelę?
Užsisakyti atsiskaitymo knygelę galite paskambinę į UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ klientų aptarnavimo skyrių telefono numeriu 1802*. Nauja atsiskaitymo knygelė bus išsiųsta nemokamai paštu Jūsų nurodytu adresu.

*Skambučiai trumpaisiais numeriais apmokestinami pagal jūsų ryšio operatoriaus taikomą tarifą. Skambučio ilguoju numeriu kaina – kaip į „Telia“ tinklą.

UAB „Lietuvos energijos tiekimas“
Viršuliškių skersgatvis 34, Vilnius
Daugiau informacijos: www.letiekimas.lt
4. Kur priimamos statybinės (po butų ir kitų patalpų remonto) ir kitos atliekos?
Didelių gabaritų (stambiagabaričių) atliekų surinkimo aikštelės Lietuvoje:
(http://atliekos.gamta.lt/cms/index?rubricId=53f7a6c9-c7ee-488b-8bc4-596bae493788)
5. Kaip atliekamas sieninių plokščių siūlių remontas?
1. Gyventojas turi pateikti rašytinį prašymą.
2. Administruojančios įmonės sudaryta komisija patikrina ir nustato remonto darbų apimtis ir būtinumą.
3. Atliekamas siūlių remontas.
4. Atlikus darbus, darbai priduodami laiptinės (namo) atstovui (pasirašant).
5. Faktiškai panaudotos lėšos siūlių remontui priskaičiuojamos visiems namo patalpų savininkams proporcingai turimų patalpų bendrajam plotui, ne daugiau kaip 0,422 Eur už 1 kv. m per mėnesį.
6. Kaip įrengiamos laiptinės įėjimo metalinės durys? (su telefonspyne ar be jos)
1. Butų/patalpų savininkai turi pateikti 1/4 namo ar laiptinės savininkų prašymą organizuoti susirinkimą ar balsavimą raštu sprendimui priimti, nurodant namo (laiptinės) atstovo vardą, pavardę, adresą ir kontaktinį telefono numerį.
2. Gavus 1/4 namo (laiptinės) butų savininkų rašytinį prašymą, paruošiama darbų sąmata bei lėšų kaupimo laikotarpis (suderinama su namo/laiptinės atstovu pasirašant) ir organizuojamas susirinkimas ar balsavimas raštu.
3. Atlikus darbus, darbai priduodami namo (laiptinės) atstovui (pasirašant).
7. Kaip atliekamas stogo remontas?
1. Butų/patalpų savininkai turi pateikti 1/4 namo ar laiptinės savininkų prašymą organizuoti susirinkimą ar balsavimą raštu sprendimui priimti, nurodant namo (laiptinės) atstovo vardą, pavardę, adresą ir kontaktinį telefono numerį.
2. Gavus 1/4 namo (laiptinės) butų savininkų rašytinį prašymą, paruošiama darbų sąmata bei lėšų kaupimo laikotarpis (suderinama su namo/laiptinės atstovu pasirašant) ir organizuojamas susirinkimas ar balsavimas raštu.
3. Atlikus darbus, darbai priduodami namo (laiptinės) atstovui (pasirašant).
8. Kaip atliekamas laiptinės remontas?
1. Butų/patalpų savininkai turi pateikti 1/4 namo ar laiptinės savininkų prašymą organizuoti susirinkimą ar balsavimą raštu sprendimui priimti, nurodant namo (laiptinės) atstovo vardą, pavardę, adresą ir kontaktinį telefono numerį.
2. Gavus 1/4 namo (laiptinės) butų savininkų rašytinį prašymą, paruošiama remonto darbų sąmata bei lėšų kaupimo laikotarpis (suderinama su namo/laiptinės atstovu pasirašant) ir organizuojamas susirinkimas ar balsavimas raštu.
9. Daugiabučių namų rūsių dezinfekcija, dezinsekcija.
1. Daugiabučių gyvenamųjų namų rūsiuose atsiradus blusoms, tarakonams, skruzdėlėms ir kitiems kenkėjams, dėl rūsių dezinfekcijos gyventojas turi pateikti rašytinį prašymą.
2. Dezinfekcijai sunaudotos lėšos priskaičiuojamos visiems laiptinės (namo) patalpų savininkams proporcingai turimų patalpų bendrajam plotui.
10. Pašto dėžučių pakeitimas naujomis
1. Butų/patalpų savininkai turi pateikti 1/4 namo ar laiptinės savininkų rašytinį prašymą organizuoti susirinkimą ar balsavimą raštu sprendimui priimti, nurodant namo (laiptinės) atstovo vardą, pavardę, adresą ir kontaktinį telefono numerį.
2. Gavus 1/4 namo (laiptinės) butų savininkų rašytinį prašymą, paruošiama darbų sąmata bei lėšų kaupimo laikotarpis (suderinama su namo/laiptinės atstovu pasirašant) ir organizuojamas susirinkimas ar balsavimas raštu.
3. Atlikus darbus, darbai priduodami namo (laiptinės) atstovui pasirašant.
11. Tvarka norint pakeisti radiatorius.
1. Gyventojas turi užpildyti ir pateikti šildymo sistemos išleidimo ir užpildymo aktą dėl radiatorių pakeitimo.
12. UAB „ADMI“ teikiamų mokamų paslaugų kainos.
Mokamų paslaugų kainas galite sužinoti paskambinę i dispečereinę tel. 8-5 200 1122.
13. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų kapitalinio, paprastojo bei laikinojo (vietinio) remonto darbų organizavimo ir vykdymo tvarka.
1. Paprastasis arba kapitalinis remontas;
2. Laikinasis arba vietinis remontas;
3. Darbai ir paslaugos, nesusiję su privalomaisiais statinio reikalavimais.
1. Paprastasis arba kapitalinis remontas:
1.1. Patalpų savininkų (namo, laiptinės, korpuso) iniciatyva ir (ar) administratoriaus sprendimu (pagal apžiūrų rezultatus) nutariama remontuoti stogą, lauko sienų sandūras ir pan.;
1.2. Administratorius organizuoja patalpų savininkų susirinkimą arba balsavimą raštu (apklausą) dėl kaupimo fondo numatomiems darbams finansuoti steigimo, kaupimo bei naudojimo tvarkos ir jo trukmės. Susirinkimui arba kartu su balsavimo biuleteniais pateikiami numatomų darbų preliminariųjų sąmatų variantai, pagal kuriuos patalpų savininkai išsirenka jiems tinkamiausią. Savininkai taip pat gali pasiūlyti savo variantą arba įpareigoti išrinktus įgaliotuosius atstovus teikti pasiūlymus administratoriui dėl rangovo parinkimo;
1.3. Administratorius pagal daugumos savininkų nustatytą lėšų kaupimo tvarką ir trukmę vykdo kasmėnesinius mokėjimų apskaičiavimus, pateikia juos savininkams, kaupia sumokėtas lėšas atskiroje sąskaitoje;
1.4. Sukaupęs lėšas, administratorius sudaro sutartį su pasirinktu rangovu, organizuoja remonto vykdymą, kontroliuoja darbų eigą, kartu su išsirinktais įgaliotais atstovais priima atliktus darbus.
PASTABA: esant būtinybei (avarijos, inžinerinių komunikacijų pažeidimo grėsmei ir kt.) administratorius, vadovaudamasis norminiais aktais, savistoviai priima sprendimą dėl remonto darbų, jų vykdymo tvarkos. Išlaidos remontui paskirstomos apmokėjimui patalpų savininkams proporcingai bendrosios nuosavybės daliai.
2. Laikinasis arba vietinis remontas:
2.1. Pagal žodinį ar rašytinį patalpų savininko(ų) prašymą ir (ar) kasmetinių, neeilinių apžiūrų rezultatus administratorius organizuoja ūkio būdu arba pasisamdęs rangovą nedidelės apimties remonto darbus;
2.2. Esant reikalui, patalpų savininkai informuojami apie paprastojo arba kapitalinio remonto būtinumą bei pasekmes, jei dėl tokio remonto nebus priimti sprendimai;
2.3. Išlaidos remontui paskirstomos apmokėjimui patalpų savininkams proporcingai jų turimai bendrosios nuosavybės daliai.
3. Darbai ir paslaugos, nesusiję su privalomaisiais statinio reikalavimais:
3.1. Sprendimą dėl tokių darbų ar paslaugų priima 100 % namo, laiptinės, korpuso patalpų savininkų;
3.2. Administratorius lėšų kaupimą organizuoja p.1.2. nurodyta tvarka;
3.3. Administratorius darbų vykdymą ar paslaugų teikimą organizuoja p. 1.3. nurodyta tvarka patalpų savininkams apmokėjimus 100 % numatytos darbų ar paslaugų vertės.
14. Kodėl mokesčiai skaičiuojami pagal plotą ir kodėl išlaidas privalo padengti visi bendrasavininkai? Kokios bendrasavininkų teisės ir pareigos?
Mokesčiai skaičiuojami pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.82 str. 3 dalį butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4. 84 straipsnio 9 dalyja nustatyta, jog administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.82 str. 7 dalis nustato, kad buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui. Bendrasavininkų teisės ir pareigos įtvirtintos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.83 straipsnyje:
1. Buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) turi teisę naudotis gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektais pagal jų funkcinę paskirtį, nepažeisdamas kitų patalpų savininkų (naudotojų) teisių ir teisėtų interesų.
2. Buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) taip pat turi teisę:
1) imtis būtinų priemonių be kitų savininkų (naudotojų) sutikimo, kad būtų išvengta žalos ar pašalinta grėsmė bendrojo naudojimo objektams, ir reikalauti iš kitų buto ir kitų patalpų savininkų atlyginti išlaidas, proporcingas šių savininkų bendrosios dalinės nuosavybės daliai;
2) reikalauti iš kitų butų ir kitų patalpų savininkų (naudotojų), kad gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdymas ir naudojimas atitiktų bendrąsias buto ir kitų patalpų savininkų (naudotojų) teises ir teisėtus interesus. Teisėtais buto ir kitų patalpų savininkų (naudotojų) interesais laikoma gyvenamojo namo vidaus tvarkos taisyklių nustatymas, tinkama bendrojo naudojimo objektų priežiūra ir išlaikymas, gyvenamojo namo priežiūros ūkinio ir finansinio plano parengimas, lėšų kaupimas bendrojo naudojimo objektams atnaujinti.
3. Butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį, arba šio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka pasirenka bendrojo naudojimo objektų administratorių. Pavyzdinę jungtinės veiklos sutarties formą tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir šio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę atlieka savivaldybės.
4. Buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimtas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimas šio kodekso 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka.
5. Buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) privalo leisti įgaliotiems asmenims remontuoti ar kitaip tvarkyti jo bute ir kitose patalpose esančią bendrojo naudojimo mechaninę, elektros, techninę ir kitokią įrangą.
6. Butų ir kitų patalpų savininkai turi teisę į bendrojo naudojimo objektų duodamas pajamas proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje.
15. Kur kreiptis pastebėjus problemą Vilniaus mieste?
Pastebėjus problemą Vilniaus mieste, ją galite užregistruoti atitinkamam departamentui Vilniaus miesto savivaldybės puslapyje arba išmaniuoju telefonu pasinaudoję programėle “Tvarkau Vilnių”.

Tiesioginė nuoroda:
http://www.vilnius.lt/index.php?99161176
16. Koks yra skolų išieškojimo procesas Jūsų įmonėje?
Mūsų įmonė skolininkui delsiant sumokėti mokesčius už suteiktas paslaugas siunčia priminimą dėl skolos sumokėjimo, pradelsus vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 dienų, UAB „ADMI“ teikia informaciją apie Jūsų tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t.y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, Kredito biurui UAB “Creditinfo Lietuva”.