RENOVACIJA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. 1-1949 patvirtinta Vilniaus miesto atrinktų kvartalų energinio efektyvumo didinimo iki 2023 metų programa

Kvartalų energinio efektyvumo didinimo galimybių studija

Kvartalų tinkamumo renovacijai daugiakriterinis vertinimo apibendrinimas (brėžinys)

 

2016 m. kovo 9 d. Vyriausybė pritarė Aplinkos ministerijos siūlymui pratęsti valstybės paramos renovacijai teikimo terminus.

Skaityti plačiau.

Daugiabučių namų modernizavimo (renovacijos) programa

Daugiabučių namų modernizavimo (renovacijos) programos pagrindinė informacija (2017 m.)

Renovacija – tai pastato atnaujinimas, panaudojant įvairias priemones tikslui pasiekti.

Renovacijos tikslas – pasiekti kuo aukštensnę energinio naudingumo klasę, tai yra kuo daugiau sutaupyti šilumos energijos ir praiilginti pastato ilgaamžiškumą.

Darbai atliekami renovacijos metu, kurie didina energinį efektyvumą ir kuriems teikiama valstybės parama:

1. Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas:

          a) šilumos punkto ar katilinės, individualių katilų ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių keitimas ar pertvarkymas, taip pat atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ir panašiai) įrengimas;

          b) balansinių ventilių ant stovų įrengimas;

          c) vamzdynų šiluminės izoliacijos gerinimas;

         d) šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų keitimas;

         e) individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose;

2. Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant rekuperacijos sistemos įrengimą

3. Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje

4. Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą;

5. Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą;

6. Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas);

7. Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus;

8. Rūsio perdangos šiltinimas;

9. Liftų atnaujinimas (modernizavimas) – jų keitimas techniniu energiniu požiūriu efektyvesniais liftais, įskaitant lifto ir priėjimo prie lifto pritaikymą neįgaliųjų poreikiams;

Kitos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės (kurioms skiriama 3% lengvatinis kreditas):

 1. Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (elektros, priešgaisrinės saugos, geriamojo vandens, buitinių nuotekų, drenažo, taip pat ir namui priklausančių vietinių įrenginių) atnaujinimas ar keitimas;
 2. Konstrukcijų (balkonų laikančiųjų konstrukcijų ir saugos aptvarų, stogelių virš įėjimo į pastatą), kurios nesusijusios su energinį efektyvumą didinančiomis priemonėmis, nurodytomis pirmajame šios lentelės skyriuje, keitimas – teisės aktų nustatyta tvarka pripažintos jų avarinės būklės likvidavimas;
 3. Bendrojo naudojimo laiptinių paprastasis remontas (vidaus sienų, lubų, grindų paruošimas dažymui ir dažymas ir laiptų, laiptų turėklų atnaujinimas ir dažymas).

Atnaujinimo žingsniai

1. Namo atnaujinimo proceso inicijavimas
2. Investicijų plano parengimas
3. Investicijų plano viešas aptarimas
4. Investicijų plano derinimas su VšĮ BETA
5. Investicijų plano tvirtinimas būsto savininkų susirinkime
6. Paraiškos pateikimas bankui
7. Banko sprendimas
8. Rangovų atranka
9. Kredito sutarties su banku pasirašymas
10. Kredito sutarties įregistravimas NTR
11. Namo atnaujinimo darbai
12. Kredito išmokėjimas
13. Kompensacijos suteikimas
14. Investicijų kompensacija

Valstybė remia modernizavimą (renovaciją) šiais būdais: 

•    lengvatinį kreditą (nuo 10 iki 20 metų), kuriam taikomos 3 proc. dydžio nekintamos palūkanos;

•    nustatyto dydžio kompensaciją:

50 proc. namo atnaujinimo projekto parengimo išlaidų, tačiau ne daugiau nei 5, 7 ar 8 proc. (priklausomai nuo daugiabučio namo naudingojo ploto) statybos rangos darbų kainos su PVM. Kai pritaikomi tipiniai namo atnaujinimo projektai, kompensacija neturi viršyti 2 proc. statybos rangos darbų kainos su PVM*;

100 proc. statybos techninės priežiūros išlaidų, tačiau ne daugiau nei 2 proc. statybos rangos darbų kainos su PVM *;

100 proc. (bet ne daugiau nei 0.1 EUR/m2 be PVM) faktinių projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų*;

35 proc. LR Vyriausybės nustatytoms energetinį efektyvumą didinančioms priemonėms jei yra pasiekiama ne mažesnė kaip C energinio naudingumo klasė (sutaupoma 40 proc. ir daugiau energijos sąnaudų šildymui), jeigu šis projektas įgyvendintas iki 2017 m. gruodžio 31 d.**;

100 proc. projekto parengimo ir įgyvendinimo išlaidų, taip pat kreditą bei palūkanas asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo kompensaciją.

Papildoma informacija

 * Nuo 2016 m. liepos 1 d. kompensuojama 50 proc. šių išlaidų dydžio.

** Nuo 2017 m. gruodžio 31 d. kompensuojama 30 proc. šių išlaidų dydžio.

 

Kodėl naudinga daugiabučio namo modernizacija (renovacija)?

 • Padidėja turto vertė iki 30 proc.
 • Mažiau suvartojama šilumos energija (modernizavus daugiabuti namą sutaupoma daugiau nei 50 % šilumos energijos).
 • Pagerėja namo estetinis vaizdas.
 • Pratęstas pastato eksploatavimo laikas iki 30 metų.
 • Sumažinamos priežiūros išlaidos 80 procentų.
 • Pagerės gyvenimo kokybė (nuo +18C iki +21C)“.

UAB „ADMI“ teikiamų paslaugų, susijusių su daugiabučio pastato atnaujinimu, detalus aprašas:

1. Parengia ir suderina techninius dokumentus:

 • atliktą Energinį auditą ir parengtą Investicijų projektą pristato daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime;
 • išima namo rekonstrukcijos projektavimo sąlygų sąvadą;
 • parengia techninę užduotį Techniniam projektui parengti;
 • atlieka Techninio projekto rengėjų apklausą;
 • paruošia sutartis su atrinktu Techninio projekto rengėju;
 • parengia rangos darbų pirkimo dokumentaciją;
 • organizuoja rangos darbų konkursus;
 • parengia ir suderina rangos darbų sutartis.

2. Parengia bei suderina kredito ir kredito draudimo sutartis.
3. Atlieka namo modernizavimo procesų valdymą ir monitoringą:

 • vykdo atliekamų darbų terminų priežiūrą;
 • atlieka rangos darbų sutarties vykdymo kontrolę;
 • pasirašo priėmimo-perdavimo aktus su rangovais;
 • vykdo rangos darbų dokumentacijos pildymo priežiūrą;
 • teikia ir suderina reikiamą dokumentaciją ir ataskaitas su Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra;
 • organizuoja namo pripažinimo tinkamu naudoti komisiją.

4. Konsultuoja renovuojamojo namo gyventojus (sutarties galiojimo metu):

 • renovacijos organizavimo, techniniais klausimais;
 • teikia metodinius patarimus ir medžiagą daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimams renovacijos klausimais.
 • teikiant ataskaitas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūrai;
 • šilumos energijos taupymo klausimais;
 • juridiniais būsto renovacijos klausimais.

Išsamesnę informaciją galite rasti paspaudę šias internetines nuorodas:

www.atnaujinkbusta.lt

www.betalt.lt

Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas) (vilnius.lt)

 

NAUJIENOS APIE RENOVACIJĄ

INFORMACIJA APIE VENTILIUOJAMĄ FASADĄ

LAIDOS „REIKIA ARCHITEKTO“ ĮRAŠAS (apie tipinius daugiabučius Sovietų sąjungoje: įdomiausius pavyzdžius, statybos ir projektavimo užkulisius, istoriją ir… ateitį.)

 

Renovacijos klausimais galite kreiptis į UAB „ADMI“ renovacijos vadybininkę:

Gabrielę Jasevičiūtę

Tel. +370 5 200 11 25
Mob. +370 664 28448
El. p. atnaujinimas@admi.lt
Arba adresu Vydūno g. 17, Vilnius