Visos pastatų priežiūros paslaugos

NAMŲ ADMINISTRAVIMAS

Namų administravimas susideda iš žemiau išvardintų darbų ir veiksmų:

 • ketvirtinių, metinių ataskaitų pateikimas pagal atskirus namus ar laiptines;
 • ketvirtinių, metinių ataskaitų pateikimas pagal atskiras darbų grupes;
 • administratoriaus veiklos civilinės atsakomybės draudimas;
 • dispečerinės tarnybos pokalbių įrašymas ir gyventojų poreikių analizavimo paslaugos darbo dienomis, darbo valandomis;
 • gyventojų žodinių, raštiškų, telefoninių paraiškų registravimas;
 • mokėjimo pranešimų spausdinimas ir vokavimas;
 • prevencinis darbas su skolininkais, ieškinių rengimas ir skolų ieškojimas teismine tvarka;
 • bendro naudojimo objektų aprašo sudarymas, paskelbimas gyventojams, papildymas, pakeitimas;
 • nuolatinių stebėjimų vykdymas, tikrinant namo bendrojo naudojimo objektus;
 • pastebėtų defektų, galimų avarinių situacijų ir kitų gedimų fiksavimas atitinkamuose dokumentuose, numatant priemones jiems šalinti;
 • kasmetinių ir neeilinių apžiūrų atlikimas, apžiūros aktų ir namo techninės priežiūros žurnalų pildymas;
 • namo būklės įvertinimas ir jos atitikimo privalomųjų reikalavimų visumai nustatymas pagal nuolatinių stebėjimų ir apžiūrų rezultatus;
 • namų administravimas taip pat rūpinasi metinių ir ilgalaikių remonto ar kitokio tvarkymo darbų ir lėšų poreikio planų sudarymu, viešais skelbimais patalpų savininkams;
 • rangos darbų įprastos komercinės praktikos ar konkursų būdu organizavimas, vadovaujantis paslaugų kainos ir kokybės kriterijais;
 • sutarčių remontui ar rekonstrukcijai sudarymas, remonto ar rekonstravimo darbų techninės priežiūros, mėnesinių išlaidų už komunalines ir kitas paslaugas daugiabučio namo bendroms reikmėms apskaičiavimas šių išlaidų kontrolės, surinkimo ir naudojimo apskaita;
 • pastato šilumos punktų ir kitos inžinerinės įrangos priežiūros konkursų organizavimas, sutarčių sudarymas ir jų įgyvendinimo kontrolės užtikrinimas;
 • bendro naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros, avarijų likvidavimo organizavimas, privalomųjų statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimų įgyvendinimo darbų pajamų ir išlaidų apskaitos tvarkymas;
 • kasmetinių ir neeilinių butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų ir balsavimo raštu organizavimas, veiklos rezultatų apibendrinimas, ataskaitų ir informacijos teikimas butų ir kitų patalpų savininkams, protokolavimas, susirinkimų (balsavimo raštu) dokumentacijos saugojimas;
 • skelbimų lentų įrengimas ir priežiūra.

Namų administravimas – tai darbai, kuriuos atliksime už jus, todėl galėsite skirti daugiau laiko šeimai ir sau!