Visos pastatų priežiūros paslaugos

TEISINĖ INFORMACIJA

 1. Daugiabučių namų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus atrinkimo, skyrimo ir keitimo tvarkos aprašas. Plačiau.
 2. Daugiabučių namų priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų sąrašas. Plačiau.
 3. LR civilinis kodeksas. Plačiau.
 4. Šilumos ūkio įstatymas. Plačiau.
 5. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys daugiabučių namų atnaujinimą (modernizavimą). Plačiau.
 6. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės. Plačiau.
 7. Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašas. Plačiau.
 8. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatai. Plačiau.
 9. Daugiabučio namo bendrosios nuosavybės administravimo darbų sąrašas.
 10. Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros pagrindinių darbų sąrašas.
 11. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros darbų sąrašas.Plačiau.
 12. Daugiabučio namo savininkų bendrijos steigimas. Plačiau.
 13. Jungtinės veiklos sutartis.
 14. Daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifų apskaičiavimo metodika.
 15. Vilniaus miesto savivaldybės taryba sprendimas „Dėl atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių tvirtinimo“ Nr. 1-444.
 16. Tvarkos ir švaros Vilniaus mieste taisyklės.
 17. Gyvūnų auginimo ir laikymo taisyklės. 
 18. Dėl triukšmo gyvenamoje aplinkoje.
 19. Statybos techniniai reglamentai.Plačiau.
 20. Šilumos paskirstymo metodai. 
 21. Dėl butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašo patvirtinimo. Plačiau.
 22. UAB „ADMI“ balsų skaičiavimo komisija vykdant balsavimą raštu. Plačiau.
 23. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklės. Plačiau.

 

Informuojame, kad UAB „ADMI“ jums delsiant vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 dienų, teikia informaciją apie Jūsų tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t.y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, Kredito biurui UAB „Creditinfo Lietuva“ (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394131). Kredito biuras tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) jūsų informaciją siekdamas teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Vertinant kreditingumą, vykdomas asmens savybių įvertinimas automatiniu būdu (profiliavimas), kuris ateityje gali įtakoti Jūsų galimybę sudaryti sandorius. Vertinimas automatiniu būdu padeda atsakingai skolinti, jo metu įvertinama asmens pateikta informacija, kredito istorija, vieša informacija ir kt. Automatinio vertinimo metodai reguliariai peržiūrimi, kad būtų užtikrintas jų sąžiningumas, efektyvumas ir nešališkumas.

Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo. Jūs galite susipažinti su savo kredito istorija kreipdamasis tiesiogiai į Kredito biurą arba pasinaudodami Finpass mobilia programėle.

Jūs taip pat turite teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, reikalauti žmogaus įsikišimo automatiniame sprendimų priėmime, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Apie šių teisių įgyvendinimą ir apribojimus, savybių įvertinimą automatiniu būdu (profiliavimą), daugiau sužinosite www.manocreditinfo.lt. Jei Jūsų teisės pažeidžiamos, Jūs galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu duomenu.apsauga@creditinfo.lt arba anksčiau nurodytu telefonu ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui.